Bankacılık Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı

TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edilen “Bankacılık Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bankacılık Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Kabul edilen yasaya nazaran, kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki tüm mevduat ve iştirak fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek.

Bankacılık Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun

UNSUR 1- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü hususunun birinci fıkrası aşağıdaki formda, ikinci fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı ve gerçek bireylere ait” ibaresi “mevduat ve” formunda ve üçüncü fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına “Kredi kuruluşlarının iflası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tasfiyesi” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Fon kaynaklarından” ibaresi “Fon tarafından mevduat sigorta rezervinden” biçiminde değiştirilmiş ve hususa aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kredi kuruluşları nezdlerindeki resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki tüm mevduat ve iştirak fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilir.”

“Sigortaya tabi olacak mevduat ve iştirak fonlarının kapsamı ve fiyatı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Heyetin olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon Heyeti tarafından belirlenir. Risk temelli sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve iştirak fonunun binde yirmisini aşamaz. Risk asıllı sigorta priminin tarifesi, tahsil vakti, biçimi, mevduat sigorta rezervinin ulaşması hedeflenen en az düzeyi ile başka konular Heyetin görüşü alınmak suretiyle Fon Konseyi tarafından belirlenir.”

“Kredi kuruluşları sigortalı mevduat ve iştirak fonunun hesaplanmasına, takibine, doğrulanmasına ve ödenmesine temel teşkil edecek her türlü bilgiyi Fona iletmekle ve buna ait sistemlerini kurmakla yükümlüdür. Bu sistemin kuruluş, işleyiş ve kontrolüne ait yöntem ve asıllar Konseyin görüşü alınarak Fon Konseyi tarafından belirlenir.”

HUSUS 2- 5411 sayılı Kanunun 64 üncü hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Aşağıda sayılan tasarruf mevduatı” ibaresi “Aşağıda sayılan mevduat” halinde ve fıkranın (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli hisse sahiplerine, bunların denetiminde bulunan hükmî bireylere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile başka hesaplar.

  1. b) İlgili kredi kuruluşunun idare yahut müdürler konseyi lider ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yahut birlikte denetim ettiği hükmî bireyler ve iştirakler ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile başka hesaplar.”

“d) Fon Heyeti tarafından Heyetin görüşü alınmak suretiyle belirlenen öteki mevduat, iştirak fonu ve hesaplar.”

HUSUS 3- 5411 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sigortaya tâbi tasarruf mevduatı” ibaresi “sigortaya tabi mevduat” halinde değiştirilmiştir.

UNSUR 4- 5411 sayılı Kanunun 119 uncu unsurunun birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “iki” ibaresi “üç” biçiminde değiştirilmiştir.

UNSUR 5- 5411 sayılı Kanunun 120 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “daire başkanlıkları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bağlı müdürlükler” ibaresi eklenmiş, fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “onu” ibaresi “onikiyi, müdürlüklerin sayısı altıyı” biçiminde, ikinci fıkrasında yer alan “bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev” ibaresi “bu Kanun ve ilgili kanunlarda belirtilen misyon, faaliyet alanı” halinde değiştirilmiş ve hususun dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 6- 5411 sayılı Kanunun 121 inci unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Fonun takviye işçisi bakımından 113 üncü unsurun birinci fıkrasının (d) bendindeki şart aranmaz.”

HUSUS 7- 5411 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “Fon bu meblağı, ilgililerinden talep eder” ibaresi “Fonun bu meblağı kusurlu bulunan ilgililerinden talep etme hakkı saklıdır” formunda değiştirilmiş ve dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Kanunun 71 inci maddesi” ibaresi “Kanun” halinde ve fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “kurum bu meblağı, ilgililerinden talep eder” ibaresi “kurumun bu meblağı kusurlu bulunan ilgililerinden talep etme hakkı saklıdır” formunda değiştirilmiş, fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Fonu temsilen misyon yapan idare, kontrol heyeti üyeleri, müdürler heyeti üyeleri,” ibaresi “Fonu temsilen misyon yapan idare, kontrol konseyi üyeleri, müdürler konseyi üyeleri ile bu Kanun uyarınca görevlendirilen, atanan yahut aday gösterilerek seçilen” formunda değiştirilmiştir.

HUSUS 8- 5411 sayılı Kanunun 129 uncu hususunun ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Fon, bu Kanunda belirtilen tarz ve temeller çerçevesinde kendisine tahsis edilen kaynaklarını bu Kanun ve ilgili öbür kanunlar ile Devlet aleyhine açılan memleketler arası davaların takibine ait Cumhurbaşkanlığınca verilen vazife ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, serbestçe kullanır.”

UNSUR 9- 5411 sayılı Kanunun 134 üncü unsurunun beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “iktisadi bedeli olmayanlar da dahil olmak üzere başka tüm hak ve varlıkları” ibaresi “iktisadi pahası olmayanlar da dâhil olmak üzere başka tüm hak ve varlıklar ile bunlarla irtibatlı finansal kiralama kontratları ve bu kontratlara mevzu varlıkları” formunda ve “mal ve hizmet alımından doğan geçmiş periyot borçlarını” ibaresi “mal ve hizmet alımından doğan geçmiş periyot borçlarını; ticari ve iktisadi bütünlük içinde yer alan mal, hak ve/veya varlıklar ile ilgili olması yahut ticari ve iktisadi bütünlüğün bedelinin korunması için gerekli yahut kıymetini artırır mahiyette olması, taraflarca borç ölçüsünün tespitinde mutabakata varılmış olması, varlıkları ticari ve iktisadi bütünlük satışına husus edilen tarafça bahsi geçen mutabakattan sonra Fona müracaat edilmesi ve süreçlerin en geç Fon Heyetinin ihaleyi onay tarihine kadar tekemmül ettirilmesi kuralıyla öncelikli olarak” halinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın mevcut onuncu cümlesinde yer alan “düzenlenir” ibaresi “düzenlenir ve Resmî Gazetede ilan edilir” halinde değiştirilmiş ve fıkraya mevcut onuncu cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın mevcut onüçüncü cümlesine “maliklerinin iflasına karar verilemez,” ibaresinden sonra gelmek üzere “finansal kiralama mukavelelerinin feshi talep edilemez, işbu mukaveleler kapsamındaki varlıkların iadesine karar verilemez,” ibaresi eklenmiş ve unsurun sekizinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Bu kaidelere uygun olmayan müracaatlar Fon tarafından sürece alınmaz.”

“Sıra cetveline itiraz mühleti, sıra cetvelinin Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gündür.”

“Gerçek ve hukukî şahısların sahip olduğu varlıkların, bu unsurda yer alan kararlar çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışlarından elde edilen bedelden; satış masrafları düşüldükten sonra satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak koşuluyla sırasıyla, rehinle teminat altına alınmış borçlar, bütünlük kapsamındaki varlıkların aynından kaynaklanan amme borçları, işbu hususun beşinci fıkrasında belirtilen geçmiş periyot borçları, şahısların Devlete ve toplumsal güvenlik kuruluşlarına olan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Adabı Hakkında Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz mukavelesinden doğan Hazine hissesi borçları ödendikten sonra kalan kısım, şahısların öbür kamu kurum ve kuruluşları ile üst suralara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. Finansal kiralama kapsamındaki varlıklara ait ekspertiz raporlarına nazaran ihale bedelinden isabet eden fiyat ile finansal kiralama kontratı kapsamındaki borç meblağından hangisi düşükse o fiyat, finansal kiralayana ihale bedelinden sıra cetvelinin düzenlenmesi ve katılaşması beklenmeksizin öncelikli olarak ödenerek Fonun bildirimi ile mukaveleye husus varlıklar ihale alıcısına devredilir. Bu alacaklılara büsbütün ödeme yapıldıktan sonraki bakiye, öteki alacaklılara garameten ödenir. Bu karara nazaran yapılan dağıtım sonrasında bakiye borç kalması; lisans, ruhsat, imtiyaz kontratı, süreksiz frekans ve kanal kullanımı ve gibisi hakların devranı ve yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gerekli olan ve kamu kurum ve kuruluşları ile üst heyetlerce yapılması gereken devranın tescil ve nakli sürecine mahzur teşkil etmez.”

HUSUS 10- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 34- Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel iflas edenler dâhil tasfiyesi Fon eliyle yürütülen bankalarda tüm yasal yükümlülüklerin ifasından sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde bu meblağın hissedarlara dağıtımında, iflasına karar verilen bankaların hâkim ortakları ve yöneticileri, idare şurası üyeleri, kontrol konseyi üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile idare ve kontrolüne sahip olduğu iştirakleri, hâkim ortağı olan hükmî şahıslar, bunların gerçek ve hukuksal kişi hâkim ortaklarının hâkim ortağı olduğu şirketler, bu gerçek bireylerin kan ve kayın hısımları ile bu bireylerin paylarını ciro, periyot yahut temlik suretiyle edinen üçüncü şahıslar ile paydaşlığın sermayesinin direkt yahut dolaylı olarak yüzde onunun altında kalan hisselere sahip olsa dahi idare heyetlerine üye belirleme ve denetim imtiyazı veren hisselere sahip olanlar, bu bankanın iflasına neden olanlar, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar bu dağıtımdan hisse alamaz. Bunlara düşen hisse Hazineye ödenir.

Birinci fıkra kapsamında soruşturma yahut kovuşturması devam edenlere isabet edecek tasfiye hissesi; kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine yahut düşmesine ait kararın katılaşmasına kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulur.”

UNSUR 11- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanunun süreksiz 9 uncu hususunun beşinci fıkrasında yer alan “oniki kez” ibaresi “ondokuz kez” biçiminde ve altıncı fıkrasında yer alan “31/5/2022” ibaresi “31/7/2023” biçiminde değiştirilmiştir.

UNSUR 12- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun süreksiz 14 üncü hususunun üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar teselsül ettirilmiştir.

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda kelam konusu hesapların devir sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr hisseleri ile öbür karlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar prestijiyle da uygulatmaya yetkilidir.

(5) Bu husus kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.”

HUSUS 13- 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Talih Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Hisselerin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek husus eklenmiştir.

“EK UNSUR 2- (1) 6132 sayılı Kanunun ek 2 nci ve 320 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 2 nci maddeleriyle 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonuna devredilen lisanslarla ilgili olarak bu Kanunda tanımlanan kamu hissesi, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren anılan mühletin sonuna kadar Türkiye Varlık Fonu yahut Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından gelir kaydedilir.”

HUSUS 14- 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu İdaresi Anonim Şirketinin Kurulması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci hususunun birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Varlık Fonu” ibareleri ile “tarafından” ibarelerinden sonra gelmek üzere “hakim hissedar olarak” ibareleri eklenmiş; dördüncü fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Türkiye Varlık Fonu ve Şirket ile alt fonlar ve Şirket” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Varlık Fonu” ibaresi ile “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “hakim hissedar olarak” ibaresi eklenmiş ve bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket yahut Türkiye Varlık Fonu tarafından hakim hissedar olarak kurulacak şirketler ve alt fonlar ile bunların bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin yahut iştirak hisselerinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler ve alt fonlar ile bunların bağlı iştirakleri pay periyot tarihinden itibaren kamu iktisadi teşebbüsleri de dâhil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ilişkin olan yahut özel kanunla kurulan kamu kurum, kuruluş ve iştiraklerine uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi değildir.”

“Şirketin, Türkiye Varlık Fonunun yahut bunlar tarafından hakim hissedar olarak kurulan ve kurulacak şirketlerin yahut alt fonların; kurucusu olduğu yahut bedellerini ödemek suretiyle sermayesinin ya da iştirak hisselerinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve bunların bağlı iştirakleri hakkında ise bu fıkradaki Kanunlardan 6362 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Kanun haricindekiler uygulanmaz.”

“(7) Bu unsurun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen muafiyet ve istisnalar kelam konusu şirket yahut alt fonlarda Türkiye Varlık Fonu, Şirket yahut alt fonlar direkt yahut dolaylı olarak hakimiyeti elinde bulundurduğu sürece devam eder.”

HUSUS 15- 6741 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 8 inci hususta yapılan değişiklikle, Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara sağlanan muafiyet ve istisnalar, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten evvel kurulmuş şirket ve alt fonlara da uygulanır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 8 inci hususta yapılan değişikliğe bağlı olarak, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvelki devirlere ait kamu yönetimleri tarafından geriye yönelik olarak rastgele bir ödeme yahut iade yapılmaz.”

HUSUS 16- 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı İnanılmaz Hal Kapsamında Birtakım Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu unsurunun üçüncü, sekizinci, dokuzuncu fıkraları aşağıdaki formda değiştirilmiş, onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Konseyi Kararıyla ülke genelinde ilan edilen harikulâde hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun kararında kararnameler yeterince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne yahut Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun nezaretinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli tüccar üzere yönetilir. Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanır ve vazifeden alınır. Bu şirketlerin mali durumu, paydaşlık yapısı, piyasa şartları yahut öteki problemleri nedeniyle şirketin veya varlıklarının yahut 5271 sayılı Kanunun 128 inci unsurunun onuncu fıkrasında belirtilen malvarlığı kıymetlerinin yahut hakkında şahıs kayyımlık kararı bulunmasa dahi anılan şirket ve/veya malvarlığı kıymetlerinde hisseleri bulunup aleyhlerinde mahkemece kaçak kararı verilen şahısların bu hisselerinin kısmen yahut büsbütün satılmasına yahut feshi ile tasfiyesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından karar verilebilir. Satış ve tasfiye süreçleri ilgili şirketin yönetim/müdürler şurası yahut Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yerine getirilir. Satılan şirketlerin kayyımlık kararı, paylarının dönemini müteakip Fonun talebi üzerine ilgili mahkeme veya hakimliklerce kaldırılır. Bu hususun uygulanmasına ait yol ve temeller Fon Heyeti tarafından belirlenir.”

“(8) Kayyımlarının yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen yahut Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerde, şirketin ortaklarının şirkette sahip olduğu hisse oranında yeni kurulacak şirketlerde hisse sahibi olmaları şartıyla şirket idare organının önerisi ve Fon Şurası kararıyla yeni şirket kurulmasına karar verilebilir. Bu halde şirket ortaklarının yeni şirket kurulmasına ait müsaade ve muvafakati aranmaz. Kurulacak şirketin sermayesi kayyımlarının yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen yahut Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirket tarafından tıpkı yahut nakdi olarak karşılanır. Yeni şirket kuruluşuna ait konular şirketlerin idare organlarınca hazırlanır ve Fon Konseyinin onayına sunulur. Fon Heyeti kararıyla kuruluş gerçekleşir ve tescile tabi tüm konular her türlü vergi, fotoğraf ve harçtan muaf olmak üzere ilgili ticaret sicilinde resen tescil ve ilan olunur. Bu fıkra uyarınca gerçekleştirilecek kuruluş süreçleri ilgili mevzuata tabi olmaksızın uygulanır. Yeni kurulan şirkette kayyımlık yetkisi bir mahkeme veya hakim kararına gerek olmaksızın Fona devredilmiş sayılır.

(9) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyımlık misyonunu yürüttüğü şirketlerin genel heyetlerinin yetkileri, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kararlarına tabi olunmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılabilir. Bu kapsamda bir şirketin bölünmesine karar verilmesi halinde Fon, bölünme yolu ile kurulan bu şirkete kayyım atanır.”

“(11) Fonun, idare organı yetkilerini ya da idare organı yetkileri ile birlikte paydaşlık hisseleri yahut menkul değerler yönetim yetkilerini haiz kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerde ana mukavelelerine bağlı olmaksızın, kayyım atanmasından evvelki periyot bilanço ve kâr/zarar hesaplarını tasdik ile bu devirlerde vazife yapan yönetim/müdürler heyetlerini ibra etmek manasına gelmemek kaydıyla, bu unsurun dokuzuncu fıkrası çerçevesinde, şirketlere kayyım atanan faaliyet periyodunu izleyen periyottan başlamak üzere kısmen ya da büsbütün kâr dağıtımına karar verilebilir. Dağıtımına karar verilen kâr; ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında mahkûmiyet kararı bulunmayan hissedarlara hisseleri oranında ödenir. Soruşturma yahut kovuşturması devam edenlerin payına isabet edecek kâr hissesi; kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine yahut düşmesine ait kararın katılaşmasına kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulur. Hakkında soruşturma, kovuşturma bulunmama yahut müsadere kararı verilmemiş olma şartı, borsada süreç gören paylar bakımından aranmaz. Kâr dağıtımı kararı bağlantılı olduğu faaliyet devri mali bilgilerinin ve tablolarının tasdiki manasına gelmez. Dağıtıma ait konular Fon Heyeti tarafından belirlenir.”

HUSUS 17- 6758 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile temettü hariç iştirak hakları ile idare ve kontrolü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan banka/şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak Fona verilen yetkiler, bu Kanun ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna verilen kayyımlık misyonu ile satış yahut tasfiye süreçlerinde, bu şirketlerin veya bunların sahiplerinin Fona borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde Fon haczi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır. İdare ve kontrolü yahut kayyımlık yetkisi Fona devredilen yahut Fonun kayyım olarak atandığı banka/şirketleri ve iştirak hisselerini soruşturma, kovuşturma yahut iflas ve tasfiye müddetince yönetmek ve temsil etmek üzere atananlar, görevlendirilenler yahut atananlar tarafından temsil yetkisini haiz olmak üzere görevlendirilenler ile 5271 sayılı Kanunun 128 inci unsurunun onuncu fıkrasına nazaran malvarlığı kıymetlerinin idaresi maksadıyla atananlar, görevlendirilenler yahut atananlar tarafından temsil yetkisini haiz olmak üzere görevlendirilenler ve bu kapsamda icra edilen iş ve süreçler hakkında 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Fevkalâde Hal Kapsamında Alınması Gereken Önlemler ile Birtakım Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesi uygulanır. Şirketlerin tasfiye süreçlerini yürütmek üzere Fon Şurası tarafından görevlendirilen tasfiye komitesi, isimli süreçler yahut davalar bakımından taraf ehliyetine sahiptir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerin ya da iştirak hisselerinin bu husus kapsamında satışından elde edilecek meblağdan, Fonun satış, dava yahut avukatlık masrafları düşüldükten sonra kalan fiyat yargılamanın kesin kararla sonuçlandırılmasına kadar bir hesapta nemalandırılır. Şirket varlıklarının yahut malvarlığı kıymetlerinin bu unsur kapsamında satışından elde edilecek fiyatlar ise, 5411 sayılı Kanunun 134 üncü unsuru uyarınca oluşturulan sıra cetveline nazaran dağıtılır. Sıra cetveline nazaran dağıtım yapıldıktan sonraki bakiye, bu Kanunun 19 uncu hususunun dördüncü fıkrasında yer alan süreçlerin tesisi için şirket hesaplarına aktarılır. Paydaşlık hisselerinin satışında, satışa ait masraflar ile dava yahut avukatlık masrafları, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı bulunmayan hissedarların hissesinden düşülmez.

(2) Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satışına karar verilmesi halinde Fon Heyeti, geçmiş periyot borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan bireylerle gerçek mal yahut hizmet alakasına dayanması ve 5411 sayılı Kanunun 134 üncü unsurunda belirtilen şartları karşılaması kuralıyla ihale bedelinden ödemeye yahut ihale alıcısına ödettirmeye yetkilidir.”

HUSUS 18- 1/2/2018 tarihli ve 7076 sayılı İnanılmaz Hal Kapsamında Kimi Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 1 inci hususunun başlığında yer alan “varlıklar” ibaresi “malvarlığı değerleri” halinde, birinci fıkrasında yer alan “varlıkların” ibareleri “malvarlığı değerlerinin” formunda, fıkrada yer alan “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir” ibaresi “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve/veya şirket yönetim/müdürler kurulu/malvarlığı kıymetleri kayyım temsilciliği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı ile satış yahut tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir” halinde, fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “ve” ibareleri “veya” formunda değiştirilmiş, fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, mevcut üçüncü cümlesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Müsadere kararı verilen şirket, iştirak hisseleri yahut malvarlığı kıymetlerinin satış yahut ticari ve iktisadi bütünlük satışları 6758 sayılı Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddelerindeki temeller çerçevesinde yapılır. Tasfiye komitelerince tasfiye tamamlanır.”

“Tasfiye bakiyesi Hazineye irat kaydedilir.”

“(2) Şirketin yüzde ellinin altındaki paydaşlık hisselerinin müsadere edilmesine karar verilmesi halinde, müsadereye mevzu bu hisseler Fon tarafından satışa çıkarılır. En az iki kere satışa çıkarılmış olmasına karşın satışın gerçekleşmemesi halinde iştirak hisseleri ilgili şirkete bedeli mukabilinde devredilebilir ve hisselerin bedeli şirket tarafından Hazineye ödenir. Müsadere kararından sonra sermaye artırımına karar verilmesi halinde bu artırım Hazine ve Maliye Bakanlığının onayına tabidir.”

HUSUS 19- 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına Ait Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 15 inci unsurunun ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “paylardan” ibaresi “paylarının” biçiminde değiştirilmiş, Anayasa Mahkemesince iptal edilen “Cumhurbaşkanınca belirlenen yol ve asıllar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının” ibaresi “azami %5’i oranında Cumhurbaşkanınca belirlenen adap ve asıllar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının” biçiminde yine düzenlenmiş ve fıkraya beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Projenin mevcut kent içi raylı sistem çizgilerinin devamı olmayıp müstakil işletilebilir durumda olması halinde yahut projenin kombine nakliyeciliğe hizmet etmesi halinde; bu cümleyi ihdas eden unsurun yürürlük tarihinden evvel hizmete açılmış olanlar hariç olmak üzere, mülkiyet periyoduna mevzu edilmeksizin raylı sistemin işletmesinin Bakanlık yahut bağlı, ilgili, bağlantılı kuruluşları, bu kuruluşların bağlı iştirakleri yahut iştiraki olan şirketler eliyle yürütülmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu durumda ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak hisselerinden kesinti yapılmaz.”

UNSUR 20- 655 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin süreksiz 10 uncu hususunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci cümlesi aşağıdaki halde tekrar düzenlenmiştir.

“18/1/2019 tarihinden evvel işletilmesi devredilmiş olan projelerin ödenmeyen bakiye fiyatları 15 inci hususun ikinci fıkrası kapsamındaki yol ve asıllara nazaran tahsil edilir.”

UNSUR 21- Bu Kanunun;

  1. a) l inci hususu yayımı tarihinden üç ay sonra,
  2. b) Öteki hususları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

UNSUR 22- Bu Kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

27/5/2022

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.